Chemelot afb logo

.

 1. Medisch geheim

Medisch geheim

....wat houdt dat in?
 

Arbo Unie legt in het medisch dossier persoonlijke gegevens van u vast. De wettelijke regels over de omgang met uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in drie verschillende wetten.

 1. Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
 2. Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)
 3. Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidzorg (wet BIG)

Samen vormen deze de basis van het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts.

Welke informatie mag mijn werkgever van mij vragen?

De WBP geeft aan dat de werkgever wel gegevens mag vragen die nodig zijn om zijn wettelijke verplichtingen na te komen. Ook is het mogelijk dat de werkgever om gegevens vraagt die nodig zijn om de arbeidsovereenkomst uit te voeren.

De volgende gegevens bent u in ieder geval verplicht door te geven:

 1. Het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent;
 2. Het verblijf- of verpleegadres;
 3. Een inschatting van de verzuimduur;
 4. Of collega’s afspraken of werkzaamheden moeten overnemen;
 5. Of het verzuim verband houdt met een arbeidsongeval;
 6. Of er sprake is van een ongeval waarbij een aansprakelijke derde was betrokken (in verband met eventuele schadeclaims en –vergoedingen)
 7. Als u langer dan twee maanden in dienst bent: of er sprake is van één van de vangnetbepalingen in de Ziektewet (ZW). De ARBOdienst kan u hier meer informatie over geven.

Welke informatie mag de bedrijfsarts van mij vragen?

Naast de informatie die de werkgever van u mag vragen (of die Arbo Unie namens uw werkgever mag vragen), mag Arbo Unie u vragen om extra informatie. Arbo Unie mag u gegevens vragen over de achtergrond van uw ziekte en overige informatie die de bedrijfsarts nodig heeft bij het uitoefenen van zijn taak. U bent verplicht hieraan mee te werken. U hoeft overigens niet méér gegevens te geven dan strikt noodzakelijk.

De bedrijfsarts mag alléén als u daar toestemming voor geeft, informatie opvragen bij uw behandelend arts of informatie doorsturen naar uw behandelend arts.

Welke informatie mag de bedrijfsarts delen met mijn werkgever?

Op basis van de eerder genoemde wetten mag de bedrijfsarts, die de werkgever adviseert bij de re-integratie en begeleiding van de zieke werknemer, de gegevens omtrent de aard van de ziekte die hij in deze hoedanigheid verkrijgt niet aan de werkgever doorgeven. Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn.