Nieuw in de Arbowet: second opinion

Meer aandacht voor preventie bij werkgevers, meer inspraak voor medewerkers. Dit zijn de kernpunten van de vernieuwde Arbowet die naar alle waarschijnlijkheid op 1 juli 2017 van kracht wordt. Een van de wijzigingen ten opzichte van de huidige Arbowet is dat medewerkers straks een wettelijk recht krijgen op een second opinion. Wat houdt dit in en hoe gaat dat in z’n werk? Over de details is nog veel onduidelijk.

Second opinionWilco de Bree, bedrijfsarts bij Arbo Unie: “De second opinion wijkt af van het deskundigenoordeel dat werkgevers en medewerkers nu al kunnen aanvragen bij het UWV. Dat gebeurt meestal bij een verschil van inzicht, bijvoorbeeld over de arbeidsgeschiktheid van de medewerker of passende arbeid. De second opinion is vooral bedoeld voor als er bij de medewerker twijfel is over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. Dit is onder meer mogelijk bij adviezen in het kader van verzuim en arbeidsgezondheidskundig onderzoek.”

Adviesronde

Het nieuwe recht op een second opinion is alleen op hoofdlijnen geregeld in de nieuwe Arbowet. De nadere invulling wil de regering verwerken in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het ministerie van SZW heeft een ontwerp hiervoor voorgelegd aan diverse betrokkenen, waarover inmiddels advies is gegeven. Daar buigt het ministerie zich nu over en het voornemen is om hierover op korte termijn meer duidelijkheid te geven.

Wat is al definitief geregeld in de Arbowet?

  1. De medewerker doet het verzoek om een second opinion aan de bedrijfsarts en die verwijst hem of haar door naar een andere bedrijfsarts.
  2. De bedrijfsarts honoreert dit verzoek in principe altijd, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. Bijvoorbeeld omdat er geen enkele grond bestaat voor dit verzoek.
  3. De bedrijfsarts kan een second opinion ook aan de werknemer aanbieden als de situatie hierom vraagt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de bedrijfsarts niet over de specifieke kennis beschikt die nodig is om een beroepsziekte vast te stellen. Het blijft hierbij aan de medewerker zelf om te bepalen of er een andere bedrijfsarts wordt geraadpleegd.
  4. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever.
“Wij merken dat over het ontwerp-Arbobesluit nog veel vragen leven bij werkgevers”

Wat is nog onder voorbehoud en wordt geregeld in het Arbobesluit?

Het Arbobesluit is over de invulling van de second opinion nog niet definitief. In het ontwerp komen de hoofdlijnen terug, voorzien van nadere beschrijvingen. Bijvoorbeeld hoe het inschakelen van een bedrijfsarts tot stand komt, wat erover in de contracten met arbodiensten opgenomen moet worden, hoe de twee bedrijfsartsen met elkaar samenwerken en wie de begeleiding van de medewerker vervolgens weer op zich neemt.

Praktische invulling

“Wij merken dat over het ontwerp-Arbobesluit nog veel vragen leven bij werkgevers”, zegt Wilco. “Hoe gaat dit in de praktijk werken? Heeft de second opinion-arts voldoende kennis van de organisatie? En komt er dan een standaardtarief of moet je als werkgever elk tarief accepteren? Ook is er bijvoorbeeld nog discussie over wie gaat bepalen welke bedrijfsarts de second opinion uitvoert. In de adviesronde hebben wij hier als beroepsgroep ook vragen over gesteld. De praktische invulling is nog niet helemaal uitgekristalliseerd; we hopen dat hier snel duidelijkheid over komt. Zodra de invulling bekend is informeren we onze relaties hierover, zodat deze nieuwe mogelijkheid voor medewerkers snel en goed geregeld kan worden.”

Bekijk ons webinar over nieuwe Arbowet

Meld je aanOp 23 maart om 10.30 uur informeren we je tijdens een webinar over de belangrijkste wijzigingen van de vernieuwde Arbowet, waaronder de second opinion. Wat betekent dit voor HR, de preventiemedewerkers, OR en natuurlijk je medewerkers? Hoe kun je jouw organisatie hierop goed voorbereiden?

 

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee