Wijziging Arbowet juli 2017: wat kun je verwachten?

De gewijzigde Arbowet geldt per 1 juli 2017. In de nieuwe Arbowet komt meer aandacht voor preventie en krijgen de medewerkers en het medezeggenschapsorgaan meer inspraak.

Arbowet 2016De wijzigingen zijn vooral gericht op een betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Hierbij krijgt de bedrijfsarts een belangrijke regierol. “Arbo Unie is hier een groot voorstander van”, zegt bedrijfsarts Ron Ansem. “Mensen een leven lang optimaal laten werken, op een veilige, gezonde en productieve manier. Daar staan wij voor. Naast re-integratie bij ziekte richten wij ons vooral op de 96% vitale werkenden binnen Nederland. Het verhogen van de inzetbaarheid van alle medewerkers staat hierbij centraal. Want focus op preventie heeft op alle medewerkers het grootste positieve effect op het voorkomen van verzuim. De nieuwe Arbowet gaat hieraan een goede bijdrage leveren.”

Rechten en plichten

In de nieuwe Arbowet krijgen werkgevers meer verplichtingen en werknemers meer rechten. Zo krijgen werkenden het recht om uit eigen beweging langs een bedrijfsarts te gaan via een arbeidsomstandigheden- spreekuur. Ron: “Veel werkgevers met wie we samenwerken bieden dit spreekuur al aan omdat ze overtuigd zijn van de meerwaarde. Voor anderen is de gewijzigde Arbowet een mooie gelegenheid om op deze manier klachten tijdig te adresseren en uitval te voorkomen.”

Er komt meer aandacht voor preventie, waarbij de bedrijfsarts werkgevers nadrukkelijker gaat ondersteunen

Second opinion

Behalve dat elke medewerker direct toegang krijgt tot de bedrijfsarts, heeft de bedrijfsarts de gelegenheid om elke werkplek in het bedrijf te bezoeken. Daarnaast kunnen medewerkers bij twijfel over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts een second opinion aanvragen bij een andere, onafhankelijke, bedrijfsarts. Ron: “Volgens het Arbobesluit kan een werknemer die een second opinion wil, kiezen uit een pool van bedrijfsartsen van arbodienstverleners, die de werkgever na afspraken met de eigen arbodienst via het basiscontract aanbiedt. De werknemer heeft het recht om uit deze pool zelf de second opinion-bedrijfsarts te kiezen.

Wat heeft het Arbobesluit nog meer opgehelderd over de second opinion?

“Wat nu ook duidelijk is, is dat de bedrijfsarts alleen informatie deelt met de second opinion-arts over de werkgever en de arbeidsomstandigheden, zodat de second opinion-arts zijn eigen oordeel kan vormen. Om informatie over de werknemer door te geven heeft de eerste bedrijfsarts toestemming van de werknemer nodig. De werknemer die een second opinion heeft aangevraagd, hoeft de uitkomst daarvan vervolgens niet te delen met de eerste bedrijfsarts. Ook hier geldt dat pas na toestemming van de werknemer de second opinion-bedrijfsarts zijn bevindingen en suggesties deelt met de eerste bedrijfsarts. Vervolgens geeft de eerste bedrijfsarts met een duidelijke motivatie aan de werknemer door of hij dit advies niet, gedeeltelijk dan wel in zijn geheel overneemt.”

Afspraken in basiscontracten

De regering wil ook de betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten vergroten. Zo krijgen medezeggenschapsorganen bijvoorbeeld instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en zijn rol in de organisatie. “Afspraken waaruit blijkt dat de OR en de preventiemedewerker toegang hebben tot de bedrijfsarts en andere kerndeskundigen gaan we vastleggen in de basiscontracten tussen werkgevers en arbodiensten”, vertelt Ron. “Net als afspraken over het arbeidsomstandighedenspreekuur, toegang van de bedrijfsarts tot de werkplek, hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten en over klachtenprocedures.”

Overgangsregeling

Voor lopende contracten die afwijken van de nieuwe regeling geldt na het ingaan van de wetswijzigingen een overgangsperiode. Zodat iedereen de tijd heeft om de daarin vastgelegde afspraken aan te passen. “Arbo Unie geeft hierover natuurlijk graag advies”, zegt Ron. “We hebben de voortgang van het wetsvoorstel van meet af aan op de voet gevolgd. Mede via brancheorganisatie OVAL hebben we ons uitgesproken over de inhoud van de nieuwe wet. Zodra die duidelijk is, gaan we onze klanten actief benaderen om samen te kijken wat er voor hen verandert. En hoe we hier contractueel én in de praktijk het beste mee om kunnen gaan.”

Meer weten?

De wetswijzigingen vind je in onze flyer ‘Wijziging Arbowet 2017: update’ Heb je nog vragen? Neem dan voor meer informatie of advies contact op met je vaste contactpersoon bij Arbo Unie of via ons centrale nummer 088 27 26 100.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee