6522 trinoom

Wet beperking ziekteverzuim

Ziek uit dienst, voorkom torenhoge kosten

Sinds 2014 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters van kracht, de BeZaVa. Deze bepaalt onder meer dat u nu ook ziektewetuitkeringen doorbelast krijgt van mensen met een tijdelijk contract en oproepkrachten die ziek uit dienst gaan. Of oud-medewerkers die binnen 28 dagen daarna ziek worden. Per 1 januari 2015 zijn de wijzigingen in deze wet beperkt. Wel merken we dat organisaties soms nog voor onaangename verrassingen komen te staan als gevolg van de BeZaVa. Hoe voorkomt u dat?

Slim inspelen op veranderingen

Om slim in te spelen op de veranderingen die de BeZaVa met zich meebrengt, kunt u verschillende maatregelen nemen:

Zorg dat uw beleid op de BeZaVa is afgestemd.
Voeg bijvoorbeeld in uw verzuimreglement toe dat medewerkers die ziek uit dienst gaan of vlak daarna ziek worden, zich moeten houden aan de verzuimregels. Leg afspraken hierover ook vast in de arbeidscontracten. En maak goede afspraken met (tijdelijke) arbeidskrachten over het meewerken aan de re-integratie na het einde van het dienstverband. Maak daarbij ook duidelijk wat de gevolgen zijn als ze niet meewerken.

WW-uitkering aanvragen
Idealiter vraagt u al wanneer het dienstverband nog loopt, samen met uw medewerker een WW-uitkering bij het UWV aan. Als die eenmaal is toegekend, telt uw ex-medewerker niet mee in de premiedifferentiatie als deze zich alsnog binnen 28 dagen ziek meldt.

Verzuimadministratie
Het is belangrijker dan ooit dat uw verzuimadministratie op orde is. Leg een administratie aan van alle tijdelijke arbeidskrachten, met hun eventuele eerste ziektedag. Probeer daarbij ook mensen die gezond uit dienst gaan, de eerste 28 dagen in het vizier te houden. Met een sluitende administratie kunt u controleren of de jaarlijkse overzichten kloppen die het UWV u stuurt van uw (ex-)medewerkers aan wie het UWV een Ziektewet-flex-uitkering toekent.

Vangnetters
Leg voor uw ‘vangnetters’ een gescheiden administratief systeem aan, mocht u dat nog niet hebben gedaan. Dit is een verplichting die de BeZaVa met zich meebrengt.

Houd de regie in eigen hand.
Door invloed uit te oefenen op de re-integratie van (ex-) medewerkers valt veel te besparen. Dat kan bijvoorbeeld door Arbo Unie in te zetten bij verzuimbegeleiding en om zieke (ex-) werknemers te activeren naar herstel. Hiervoor hebben wij gespecialiseerde bedrijfsartsen.

Eigen risico dragen of niet?

U heeft de keuze om publiek of privaat verzekerd te zijn voor medewerkers die ziek uit dienst gaan. Beide opties hebben voor- en nadelen. Eigen risico dragen betekent in sommige gevallen een lagere premie, en u moet dan ook aan strengere eisen voldoen. En dat kunnen aantonen.

Twijfelt u over eigen risico of publiek verzekeren? Laat de verschillende mogelijkheden dan doorrekenen door een casemanager van Arbo Unie.

Als eigenrisicodrager heeft u een apart contract nodig voor arbodiensten die speciaal gericht zijn op vangnetters. De Belastingdienst toetst namelijk aan de hand van dit contract of u zich deskundig laat ondersteunen in het eigenrisicodragerschap. Een regulier contract met de arbodienst is voor de Belastingdienst niet voldoende. Arbo Unie helpt u graag het aanvullende contract zo op te stellen dat uw eigenrisicodragerschap daarmee gewaarborgd is.

Informeer uw medewerkers goed over de afspraken die u met uw arbodienst gemaakt heeft over verzuimbegeleiding, mochten ze ziek uit dienst gaan. Wat kunnen ze dan verwachten? En wat zijn hun rechten en plichten? De beëindiging van een dienstverband is een goed moment om hier nog eens op te wijzen. Zo komt de oproep van Arbo Unie niet als een verrassing en weten uw (ex-) medewerkers waar ze aan toe zijn.

Meer weten

Meer weten over hoe Arbo Unie u kan helpen in te spelen op deze veranderingen? Neem dan contact op met Ron Ansem via ron.ansem@arbounie.nl of Henk Bruinink via henk.bruinink@arbounie.nl.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee