1. Arbeidshygienisten helpen bij inventariseren gezondheidsrisicos asbesthoudend straalgrit

Arbeidshygiënisten helpen bij inventariseren gezondheidsrisico’s asbesthoudend straalgrit

Uit recente onderzoeken van TNO en RIVM blijkt dat de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan asbesthoudend straalgrit beperkt zijn. Als u geen enkel risico wilt lopen en wilt inschatten hoe groot het gezondheidsrisico is van uw werknemers, kunt u een beroep doen op de arbeidshygiënisten van Arbo Unie. Zij geven u ook persoonlijk advies wat u beste in uw situatie moet doen.

Ken je blootstellingsrisicos 700 x 300px

Hoe zat het ook alweer? 

In oktober 2017 werd bekend dat in Nederland verschillende bedrijven gebruikmaakte van straalgrit dat met asbest was vervuild. De risico’s van de werknemers die met het straalgrit hebben gewerkt waren lang onduidelijk. Inmiddels is bekend dat het straalmiddel Eurogrit vooral was vervuild met wit asbest, ook wel chrysotiel genoemd. Ook zijn de resultaten van de (blootstellings-)onderzoeken van TNO en RIVM bekend. Deze rapporten geven meer inzicht in hoe het straalgrit is gebruikt en hoeveel asbestvezels daarbij ingeademd kunnen zijn en wat het risico op kanker voor de werknemers is. 

Uitkomsten onderzoeken TNO en RIVM

Naar aanleiding van het bericht dat in 2017 verschillende bedrijven hebben gewerkt met vervuild straalgrit, is door TNO en het RIVM onderzoek gedaan naar de blootstelling van werknemers binnen zes functieprofielen en zijn de risico’s in kaart gebracht. Hoewel in het onderzoek van TNO is gebleken dat de grenswaarde voor verschillende werknemersprofielen worden overschreden, blijft het gezondheidsrisico klein omdat de periode waarin de blootstelling heeft plaatsgevonden van zeer korte duur is. Het onderzoek van het RIVM laat zien dat de gezondheidsrisico’s van de blootstelling ten gevolge van werkzaamheden met verontreinigd straalgrit beperkt zijn.

Wat kan Arbo Unie voor u doen? 

Wilt u als werkgever meer weten over de gezondheidsrisico’s? Ingrid Oirbons of Andrea Hiddinga, arbeidshygiënisten van Arbo Unie, helpen u graag verder.

U kunt contact opnemen via
Ingrid Oirbons, of tel. 06 5250 0005
Andrea Hiddinga, of tel. 06 5250 1039

Als medewerkers vragen hebben over hun gezondheid of over eventuele blootstelling, kunnen ze bij de bedrijfsarts terecht. De bedrijfsarts kan vervolgens een beroep doen op de arbeidshygiënisten van Arbo Unie om de blootstelling aan asbest te beoordelen en advies te geven over eventueel te nemen maatregelen. 


Referentie: Kamerbrief straalgrit

Deel deze pagina

Terug naar overzicht