1. Meer grip op langdurig verzuim

Meer grip op langdurig verzuim

Bijna alle werkgevers hebben last van de schaarste op de arbeidsmarkt. Als je daarbovenop ook nog met verzuim kampt, neemt de werkdruk alleen maar verder toe. Het is dus meer dan ooit zaak te sturen op duurzame inzetbaarheid en beperking van verzuim. In.zicht en de herstelpaden van Arbo Unie zijn hierin belangrijke troeven.

Herstelpaden

Zo blijf je capaciteitsproblemen voor

“Van het totaal aantal verzuimdagen in Nederland wordt ruim twee derde veroorzaakt door langdurig verzuim”, vertelt bedrijfsarts Jos van Rooyen van Arbo Unie. “Daarmee is langdurig verzuim de grootste knop waaraan je kunt draaien om verzuim terug te dringen. Vanuit die gedachte heeft Arbo Unie In.zicht ontwikkeld, een korte online vragenlijst. Hiermee zijn we in staat om al in een vroeg stadium – binnen een week na ziekmelding – heel accuraat te beoordelen of langdurig verzuim dreigt. Met als voordeel dat we daardoor snel kunnen starten met interventies die herstel bevorderen en op die manier helpen voorkomen dat verzuim echt lang gaat duren.”

Gestructureerde, gerichte aanpak

In.zicht helpt bovendien om zieke medewerkers voor te sorteren op een gericht aanpak. Jos: “Voor verschillende veelvoorkomende verzuimoorzaken, zoals psychische klachten en klachten aan het bewegingsapparaat en sinds kort ook kanker, hebben we ‘herstelpaden’ ingericht. Daarbij werken we in multidisciplinaire teams; in elk traject betrekken we op het juiste moment de professionals die daar dan nodig zijn. Samen doorlopen we als het ware een spoorboekje: wanneer en hoe vaak zien we medewerkers? Wanneer kijkt welke professional mee of het herstel verloopt zoals we dat zouden verwachten? Zo houden we heel gestructureerd vinger aan de pols en kunnen we direct bijsturen waar dat nodig is.” 

Werksituatie in beeld

In die aanpak neemt Arbo Unie de werksituatie nadrukkelijk mee – anders dan de reguliere zorg die medewerkers vaak ook krijgen. “We kijken bijvoorbeeld wat voor aanpassingen aan iemands werkplek en taken diens klachten helpen verlichten. Zijn hulpmiddelen nodig, is training of training on the job zinvol? Maar ook: is de functie (nog) passend, zijn de oplossingen duurzaam? In het standaardproces volgens de Wet verbetering Poortwachter komen die vragen vaak pas na een jaar aan de orde; bij ons meteen.”

Veelbelovende resultaten

Bij organisaties waar Arbo Unie al langer op deze manier werkt, tekenen de positieve resultaten zich inmiddels af. “Het versneld uitvoeren van de eerste beoordeling en gerichte interventies loont”, zegt Jos. “Volgens onze voorlopige cijfers hervatten medewerkers die een herstelpad doorlopen, hun werk gemiddeld 30 dagen sneller dan medewerkers die niet in een herstelpad zitten. Daarnaast zien we de instroom in de WIA met ongeveer 25% teruglopen. Dat zijn zeer veelbelovende resultaten.”

Ook voor leidinggevenden

Dit is goed nieuws voor de medewerkers, die sneller herstellen, maar zeker ook voor hun werkgevers en leidinggevenden. “Als zieke medewerkers eerder terugkeren, verlicht dat hún capaciteitsprobleem. Alleen al op die manier ontzorgen wij werkgevers en leidinggevenden met onze aanpak. Bovendien hebben zij tijdens het herstelproces van medewerkers een heel gezondheidsteam tot hun beschikking dat hen ondersteunt in hun rol in de verzuimbegeleiding. Wij zijn er ook voor leidinggevenden. We denken mee over oplossingen, geven een heldere visie, stemmen vervolgstappen met hen af, houden hen op de hoogte. Het helpt ook dat achter elk herstelpad een protocol zit. Zo weten zij in het hele proces waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. En dat geeft precies die extra grip op het herstelproces en de inzetbaarheid van hun medewerkers die in deze tijd zo hard nodig is.”

Meer weten?

Wil je meer informatie over In.zicht, de herstelpaden en hoe Arbo Unie kan helpen meer grip te krijgen op langdurig verzuim in jouw organisatie? Neem dan contact op via informatie@arbounie.nl.

Deel deze pagina

Terug naar de homepage