1. Terugblik Prinsjesdag 2019

Terugblik Prinsjesdag 2019

Gisteren heeft het kabinet de Miljoenennota gepresenteerd. We hebben belangrijke onderwerpen op het gebied van arbeidsomstandigheden en de Arbovisie 2030 op een rij gezet.

terugblik-prinsjesdag-2019

  • De Arbowet wordt in 2020 geëvalueerd. In 2019 zijn hier al onderzoeken voor gestart. Het kabinet zet meer in op naleving van de RI&E. Er zijn nog teveel kleine werkgevers die geen (complete) RI&E hebben. Het kabinet gaat onderzoek doen naar mogelijkheden om verbeteringen in de naleving door te voeren.
  • Met het programma “Preventie Beroepsziekten” ondersteunt het kabinet werkgevers bij het voorkomen van gezondheidsschade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen en fysieke belasting. Er wordt een commissie ingesteld t.b.v. snelle afhandeling van schademeldingen bij beroepsziekten. Daarnaast kijkt het kabinet naar de toekomst.
  • Technologische ontwikkelingen, het veranderend aanbod en de vraag naar arbeid, evenals de manier waarop vraag en aanbod bij elkaar komen. Dat noodzaakt tot het actualiseren van het overheidsbeleid voor gezond en veilig werken, daarom werkt het kabinet in 2020 aan de Arbovisie 2030.
  • Verder wordt in 2020, parallel aan de Europese OSHA (Occupational Safety and Health Agency) campagne, een bewustwordingscampagne gestart voor het risico van fysieke belasting.
  • De diversiteit in arbeidsrelaties is in de loop van de jaren toegenomen, terwijl de Arbeidsomstandighedenwet onveranderd is gebleven. De Arbeidsomstandighedenwet gaat uit van een traditionele werkgevers-werknemersrelatie. De SER voert een verkenning uit naar de arbeidsomstandigheden in relatie tot de verschillende typen arbeidsrelaties. Die verkenning moet mede de opmaat vormen voor een advies over wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet, die rekening houdt met de verschillende typen arbeidsrelaties.

Bron: OVAL

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht