Verzuim

Hoe kan ik mij ziekmelden?

Als werknemer meld je jezelf ziek bij je werkgever. Informeer bij je werkgever naar het protocol voor ziek en beter melden.

Waar kan ik mij beter melden?

Als werknemer kan je jezelf beter melden via je werkgever. Informeer bij je werkgever naar het protocol om jezelf beter te melden.

Wanneer word ik opgeroepen bij de bedrijfsarts?

Wanneer je wordt opgeroepen bij de bedrijfsarts ligt aan het verzuimbeleid dat jouw werkgever bij ons heeft afgesloten. Informeer bij je werkgever naar de afspraken die zij met Arbo Unie hebben gemaakt.

Hoe zit het met privacygevoelige gegevens?

Arbo Unie heeft een privacyreglement dat jou beschermt tegen elke mogelijke vorm van oneigenlijk gebruik van jouw gegevens nu en in de toekomst. Je hebt er immers recht op dat de arbodienst jouw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelt. Achtergrondinformatie over jou die voortkomt uit keuringen, onderzoeken en controles blijft onder de hoede van de arbodienst en wordt dus niet doorgegeven aan jouw werkgever. Ook de uitvoeringsinstelling, die jouw eventuele Ziektewet- of WAO-uitkering betaalt, krijgt informatie die nodig is om jouw beroep op een uitkering te beoordelen. Lees hier meer.

Second opinion

Wat kun je doen als je twijfelt over het oordeel van de bedrijfsarts?

Twijfel je aan de juistheid van het advies van jouw bedrijfsarts bij Arbo Unie, dan heb je het recht om een andere bedrijfsarts (niet werkzaam bij Arbo Unie) te raadplegen. Je kunt een second opinion aanvragen naar aanleiding van een advies van jouw bedrijfsarts over verzuimbegeleiding, een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) en consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid, beter bekend als het een arbeidsomstandigheden- of open spreekuur. Jouw bedrijfsarts kan je nader informeren over de mogelijkheden en de te volgen procedure.

Wordt een second opinion altijd in behandeling genomen?

Jouw bedrijfsarts bij Arbo Unie honoreert het verzoek om een second opinion, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. In dat geval worden deze zwaarwegende argumenten gemotiveerd aan je meegedeeld.

Hoe wordt de second opinion bij Arbo Unie geregeld?

Arbo Unie is aangesloten bij het Coördinatiepunt Second Opinion, waaraan meerdere gecertificeerde arbodiensten deelnemen. Dit Coördinatiepunt is ingesteld door de branchevereniging van arbodienstverleners OVAL en daarmee is de kwaliteit voor de uitvoering van de second opinion optimaal geborgd. Bij aanvraag van een second opinion kun je kiezen uit een pool van bedrijfsartsen van deze aangesloten gecertificeerde arbodienstverleners. Een actuele lijst van deelnemende arbodiensten en bedrijfsartsen is te vinden op de site van OVAL. Jouw werkgever betaalt de investering van de second opinion voor jou.

Welke informatie ontvangt de second opinion-bedrijfsarts?

De second opinion-bedrijfsarts ontvangt informatie over je werkzaamheden en medische informatie (het door de bedrijfsarts gegeven advies) van jouw bedrijfsarts bij Arbo Unie. Ook ontvangt de second opinion-bedrijfsarts alle relevante informatie over de omstandigheden in de organisatie waar je werkzaam bent. Zo kan de second opinion-arts op een goede manier zijn eigen oordeel vormen. Om deze informatie door te mogen geven heeft de bedrijfsarts bij Arbo Unie vooraf jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Deze zal daar altijd vooraf naar vragen.

Heeft de second opinion-bedrijfsarts ook mijn toestemming nodig om de eerste bedrijfsarts te informeren over zijn advies?

Ja, je hoeft de uitkomst van de second opinion niet te delen met jouw bedrijfsarts bij Arbo Unie. Ook hier geldt dat pas na jouw toestemming de second opinion-bedrijfsarts zijn bevindingen en suggesties deelt met de bedrijfsarts bij Arbo Unie. Vervolgens geeft de bedrijfsarts bij Arbo Unie met een duidelijke motivatie aan jou door of hij dit advies niet, gedeeltelijk dan wel in zijn geheel overneemt.

Wanneer kan ik een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen?

De second opinion is geen vervanger van het deskundigenoordeel van het UWV. Heb je een verschil van inzicht met jouw werkgever over de arbeidsgeschiktheid, de aanwezigheid van passende arbeid in het bedrijf van jouw werkgever of de re-integratie inspanningen van zowel jou als je werkgever? Dan kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Dit is een mogelijkheid om het re-integratieproces recht te trekken als dat stagneert tijdens de eerste twee ziektejaren. Ook jouw werkgever kan een deskundigenoordeel aanvragen. Je betaalt als aanvrager zelf deze kosten.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee