Gassen in container

Containers uit Azië en Zuid-Amerika worden veelal gegast om te voorkomen dat de lading aangetast wordt door insecten. Bestickering van de container en melding op de vrachtbrief dat de container gegast is, ontbreken echter vaak. Daarnaast is er steeds vaker sprake van uitdamping van een product of chemische processen in lading. Het gevolg is dat uw medewerkers containers openen en/of lossen, waardoor zij in contact kunnen komen met gevaarlijke stoffen. 

Dit heeft al in een aantal situaties tot ernstige gezondheidsklachten geleid.

Arbo Unie participeert in ontwikkeling normatieve documenten

Sinds 2003 is Arbo Unie reeds betrokken bij de problematiek van de gegaste import containers. De gesprekken met de Arbeidsinspectie en de transport branche hebben er toe geleid dat Arbo Unie het ABC protocol ontwikkelde, wat bedrijven de mogelijkheid gaf vroegtijdig risico's in te schatten en op een praktische manier met de problematiek om te gaan. Sindsdien is de problematiek alleen maar complexer geworden omdat er tegenwoordig niet alleen maar sprake is van gegaste containers maar ook van uitdampende lading. Daarom spreken we tegenwoordig van "gassen in containers". 

Begin 2010 is het Platform Gassen in containers opgericht. Het Platform is een initiatief van werkgevers en werknemers, en wordt gesubsidieerd door het ministerie van VROM en SZW. De leden van het Platform vertegenwoordigen de relevante branche organisaties binnen het werkveld gassen in containers. 

De belangrijkste doelstelling van het Platform is het gezond en veilig werken met importcontainers. Zo moeten er heldere en eenduidige procedures bij het lossen van containers komen en moet er meer aandacht zijn voor voorlichting over arbeidsgerelateerde risico's. Deze procedures, werkinstructies en voorlichting moeten leiden tot het uiteindelijke doel, namelijk  dat alle werknemers die werken met deze importcontainers beschermd zijn en veilig en gezond hun werk kunnen (blijven) uitvoeren. Hiertoe zullen de verschillende partijen moeten samenwerken. 

In samenwerking met het NEN heeft het Platform Gassen in containers voorgesteld om een serie Nederlands Technische Afspraken (NTA's) te ontwikkelen. De volgende onderwerpen worden voorgesteld om vast te leggen in een NTA:

Arbo Unie participeert in een aantal van de werkgroepen bij het NEN om hun expertise en praktijkervaring op het gebied van gegaste containers te delen. 

Advies nodig?

Mail ons! 

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Stuur een e-mail

Onze experts

Leeg Expert nieuwe website 420x420px

Ank 
Nordemann 

Arbo-adviseur

06 5250 0321
ank.nordemann@arbounie.nl