Explosie veiligheid

Als er in jouw organisatie gewerkt wordt met licht ontvlambare vloeistoffen, brandbaar stof of gassen staat de veiligheid van je werknemers vanzelfsprekend voorop. Arbo Unie helpt je de om deze risico’s inzichtelijk te maken en te beheersen.

Explosieve stoffen

In veel fabrieken, werkplaatsen en bij praktijkopleidingen wordt gewerkt met brandbare oplosmiddelen of fijn brandbaar poeder. Stoffen of preparaten die tot ontploffing kunnen komen zijn bijvoorbeeld picrinezuur, benzoylperoxide en kwikfulminaat. Ook stof in graansilo’s of dampen van oplosmiddelen kunnen leiden tot een explosie. Explosieve stoffen worden verder onder meer gebruikt in de vuurwerkindustrie, de wapenindustrie en de bouwnijverheid.

Als zich meer dan 5 kg brandbare vloeistof/gas of 0,1 kg brandbaar stof in een installatie bevindt, is de explosieveiligheid in het geding. Arbo Unie helpt je de risico’s inzichtelijk te maken en de explosieveiligheid te optimaliseren. We brengen de gevarenzones in kaart op basis van de ATEX-wetgeving met behulp van de praktijkrichtlijnen NPR 7910.  

Explosieveiligheid optimaliseren

De onderzoeksresultaten leggen we vast in een plan van aanpak. Dit is een onderdeel van het explosieveiligheid document (EPD). Met dit document toon je bij de Arbeidsinspectie aan welke maatregelen jouw organisatie neemt om de explosieveiligheid te bewaken en explosierisico’s te minimaliseren. Daarnaast controleren onze experts alle apparatuur in de gevarenzones met een aanvullend ATEX-onderzoek. Zo nodig wordt de apparatuur op basis van de uitkomsten van dit onderzoek aangepast.

Veiligheidscultuur

Op basis van de resultaten  van het ATEX-114 en 153 onderzoek, zetten we gezamenlijk acties in om de risico’s te beheersen. Dit doen we onder meer door explosiegevaarlijke zones ter plekke te markeren en op plattegronden in te tekenen. Ook voegen we waar nodig veiligheidsprocedures aan de bedrijfsvoorschriften toe. Naast de procedurele aanpassingen werken we samen met werkgever, leidinggevende(n) en medewerkers aan de veiligheidscultuur en daarmee aan veilig gedrag. 

Direct een prijs opvragen?

Gezonde en fitte werknemers zijn langer inzetbaar en presteren beter.

Direct een offerte aanvragen?

Weten hoe dit in jouw bedrijf toegepast kan worden. Vraag direct een offerte aan.

Vraag een offerte aan

Deze oplossing helpt je misschien ook verder

Gevaarlijke stoffen

Bepaalde chemische stoffen kunnen schadelijk zijn voor mensen. Hanteer de regels om je werknemers te beschermen.

Ioniserende straling

Bepaalde organisaties werken met grondstoffen waar van nature isotopen of radioactieve elementen in zitten. Voorkom dat het gebruik tot ernstige gezondheidsschade leidt. 

Ongevallenbeleid en onderzoek

Met behulp van de Tripod-analyse is het mogelijk om de oorzaken van incidenten en ongevallen in kaart te brengen.