Privacyreglement

Als (bedrijfs)zorgverlener is Arbo Unie zich bewust van het belang van de vertrouwelijkheid van informatie en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. We voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en hanteren een
privacyreglement, waarmee we klanten en cliënten informeren over de manier waarop we invulling geven aan de Privacywetgeving. Arbo Unie heeft het ISO 27001 en ISO9001 certificaat voor informatiebeveiliging en het certificaat 
arbodienstverlening. Toetsing van de werkwijze vindt regelmatig plaats door externe auditors. Arbo Unie werkt continu aan het verbeteren van de bescherming van informatie en blijft hierin investeren. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Arbo Unie conformeert zich aan de bestaande privacywetgeving. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat er vanaf dat moment dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Arbo Unie heeft een Register Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die dagelijks toeziet op de naleving van de geldende wet- en regelgeving en het privacyreglement. Arbo Unie voldoet aantoonbaar aan alle nieuwe werkprocessen die voortkomen uit de AVG.

ISO-gecertificeerd 

Arbo Unie legt alleen de persoonsgegevens vast, die we nodig hebben voor het uitvoeren van onze (wettelijke) taken. De professionals van Arbo Unie gaan met grote zorg om met de aanwezige persoonsgegevens. Onze professionals volgen naast privacywetgeving ook de geldende richtlijnen en protocollen. Arbo Unie wordt hierop met grote regelmaat door derden gecontroleerd. We beschikken over de benodigde certificeringen, zoals ISO 27001. 

Meer informatie 

In ons privacyreglement informeren we u over de wijze waarop Arbo Unie met persoonsgegevens omgaat en de rechten en plichten die hieruit voortvloeien. 
Vragen of klachten over hoe Arbo Unie omgaat met persoonsgegevens kunnen schriftelijk ingediend worden via klachten@arbounie.nl

Advies nodig?

Serviceteam

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Bekijk onze locaties