Vragen over Second Opinion

  Hoe wordt de Second opinion bij Arbo Unie geregeld?
  Arbo Unie is aangesloten bij het Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion, waaraan meerdere gecertificeerde arbodiensten deelnemen. Deze landelijke pool is ingesteld door de branchevereniging van arbodienstverleners OVAL en daarmee is de kwaliteit voor de uitvoering van de second opinion optimaal geborgd. Wanneer je een Second opinion wilt aanvragen, kun je zelf kiezen uit een pool van bedrijfsartsen van deze aangesloten gecertificeerde arbodienstverleners. Een actuele lijst van deelnemende arbodiensten en bedrijfsartsen is te vinden op de site Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion. Je werkgever betaalt de vergoeding voor het aanvragen van de Second opinion.
  Welke informatie wordt er verstrekt aan de Second opinion-bedrijfsarts?
  De bedrijfsarts bij Arbo Unie verstrekt naast informatie over je werkzaamheden met name medische informatie en het door de bedrijfsarts gegeven advies aan de Second opinion-bedrijfsarts. Ook ontvangt de Second opinion-bedrijfsarts alle relevante informatie over de omstandigheden in de organisatie waar je werkt. Zo kan de Second opinion-arts op een goede manier zijn eigen oordeel vormen. Om informatie over de werknemer door te mogen geven heeft de bedrijfsarts bij Arbo Unie vooraf je uitdrukkelijke toestemming nodig.
  Neemt de bedrijfsarts altijd het advies van de Second opinion arts over?

  Ook hier geldt dat pas na jouw toestemming de Second opinion-bedrijfsarts zijn bevindingen en suggesties deelt met de bedrijfsarts bij Arbo Unie. Vervolgens geeft de bedrijfsarts bij Arbo Unie met een duidelijke motivatie aan je door of hij dit advies niet, gedeeltelijk dan wel in zijn geheel overneemt.

  Wanneer kies je voor een Second opinion?
  De vernieuwde Arbowet biedt je het recht om een andere bedrijfsarts (niet werkzaam bij Arbo Unie) te raadplegen als je twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. Je kunt een second opinion aanvragen naar aanleiding van een advies van de bedrijfsarts over verzuimbegeleiding, een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) en een arbeidsomstandigheden  spreekuur.
  Wanneer kan ik een deskundigenoordeel aanvragen?

  De Second opinion is geen vervanger van het deskundigenoordeel van het UWV. Heb je een verschil van inzicht met je werkgever over de arbeidsgeschiktheid, de aanwezigheid van passende arbeid in het bedrijf van je werkgever of de re-integratie inspanningen van zowel  jezelf als die van je werkgever? Dan moet je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

  Dit is een mogelijkheid om het re-integratieproces recht te trekken als dat stagneert tijdens de eerste 2 ziektejaren. Ook je werkgever kan een deskundigenoordeel aanvragen. De aanvrager betaalt de vergoeding. 
  Wordt een Second opinion altijd in behandeling genomen?
  Je bedrijfsarts bij Arbo Unie honoreert het verzoek om een Second opinion, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. In dat geval worden deze zwaarwegende argumenten gemotiveerd aan je meegedeeld.