1. Werkgever
  2. Het laatste nieuws van Arbo Unie
  3. Eerste ervaringen met second opinion

Eerste ervaringen met second opinion

Sinds 1 juli is de vernieuwde Arbowet van kracht. Daarin is onder meer een wettelijk recht op een second opinion vastgelegd voor werkenden die twijfelen aan het advies van hun bedrijfsarts. Om deze nieuwe mogelijkheid in goede banen te leiden hebben Arbo Unie en andere arbodiensten, die zijn aangesloten bij brancheorganisatie OVAL, een coördinatiepunt en een procedure voor de second opinion opgezet. Hoe werkt dat en wat zijn de eerste bevindingen?

Eerste ervarigen met second opinion 700 x 300px

Rolf Greeven, bedrijfsarts bij Arbo Unie, is een van de artsen die aan de second opinion-pool meewerkt. “Elke deelnemende arbodienst levert minimaal één bedrijfsarts die de second opinion kan uitvoeren”, vertelt hij. “Een werknemer die vraagtekens heeft bij het advies van zijn bedrijfsarts, kan hiervoor een aanvraag indienen. In onze procedure kan hij dan zelf een bedrijfsarts uit de pool selecteren, van een ándere arbodienst dan z’n eigen bedrijfsarts. Bijvoorbeeld op basis van diens specialisatie. Zo zijn er bedrijfsartsen met een grote deskundigheid op het gebied van infectieziekten of burn-out, of in mijn geval het houdings- en bewegingsapparaat.” 

Onderbouwd advies

Tot nu toe heeft Rolf twee second opinions uitgevoerd. “In beide gevallen heb ik daarvoor de relevante medische gegevens ontvangen van de reguliere bedrijfsarts – met toestemming van de medewerkers. Daarbij heb ik ook informatie ingewonnen over de arbeidsomstandigheden waarin ze werken. Daarnaast heb ik, ook met toestemming van de medewerkers, overlegd met hun huisarts en behandelend specialisten. Dat laatste gebeurt niet standaard, maar ik houd ervan om zaken goed uit te diepen en het helpt mij om tot een onderbouwd advies te komen.” 

Raadgevend, niet dwingend

De medewerker bepaalt vervolgens of zijn reguliere bedrijfsarts een terugkoppeling krijgt van de second opinion. “Daarvoor is een schriftelijke machtiging nodig. En vervolgens is het aan de reguliere bedrijfsarts of hij het second opinion-advies overneemt of niet. In dat opzicht kun je het vergelijken met een raadgevend referendum: de second opinion is niet dwingend.” 

Third en fourth opinion?

De bedrijfsartsen uit de OVAL-pool zijn in oktober bij elkaar gekomen om hun eerste ervaringen uit te wisselen. “Wat we zien is dat het aantal aanvragen voor een second opinion nog beperkt is, wat zeker ook te maken heeft met de korte tijd waarin deze mogelijkheid nu wordt aangeboden”, vertelt Rolf. “Er wordt landelijk gerekend op circa 1500 aanvragen per jaar. We merken dat er ook nog wel vragen bestaan over de second opinion. Elke aanvraag wordt gehonoreerd, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. Maar wat zijn zwaarwegende redenen? Kun je bijvoorbeeld een aanvraag weigeren als iemand voor de derde keer een second opinion aanvraagt of moet de werkgever blijven betalen? Ook voor medewerkers is niet altijd alles duidelijk. Zo ging een van de medewerkers die ik heb onderzocht, ervan uit dat ik vervolgens zijn verzuimbegeleiding zou overnemen. Maar de begeleiding blijft bij de reguliere arbodienst. Wel kan iemand binnen die eigen arbodienst eventueel overstappen naar een andere bedrijfsarts.”

Deskundigenoordeel versus second opinion

Ook roept de scheidslijn tussen de second opinion en het deskundigenoordeel van het UWV nog vragen op. “Een deskundigenoordeel kan ook door een werkgever worden aangevraagd”, zegt Rolf. “Dat is een duidelijk verschil. Bovendien is de uitkomst van het deskundigenoordeel dwingend. Minder duidelijk is: wanneer vraag je het ene aan en wanneer het andere? Het deskundigenoordeel is bedoeld om een stagnerend re-integratieproces vlot te trekken en een second opinion om het advies van de bedrijfsarts te toetsen, maar in de praktijk is dat onderscheid soms lastig. We zijn dan ook bezig daar betere afspraken over te maken, met een heldere beslisboom. Zodat elke vraag daar terechtkomt waar hij thuis hoort. Daarbij heeft een second opinion zeker toegevoegde waarde. Want er zijn altijd interpretatieverschillen mogelijk die een ander licht kunnen werpen op hoe een medewerker het beste begeleid kan worden.”

Meer weten?

Wil je meer informatie over de second opinion? Kijk dan op OVAL

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht