1. Ken je blootstellingsrisicos

Ken je blootstellingsrisico’s

Asbest, benzeen, chroom-6, formaldehyde. Het zijn maar een paar voorbeelden uit een lange lijst stoffen die kankerverwekkend zijn, het DNA via straling kunnen beschadigen of schadelijk zijn voor de voortplanting of het ongeboren kind. Heeft jouw organisatie de blootstelling aan en risico’s van deze zogenoemde CMR-stoffen goed in beeld en is je registratie op orde?

Ken je blootstellingsrisicos 700 x 300px

De omgang met gevaarlijke stoffen op de werkvloer – waaronder naast CMR-stoffen bijvoorbeeld ook explosieve en giftige stoffen – brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Jaarlijks lopen hierdoor 17.000 werknemers in Nederland een beroepsziekte op en komen ongeveer 1850 mensen vroegtijdig te overlijden. Meer dan in het verkeer. Er is alle reden om als organisatie energie te steken in de veilige omgang met gevaarlijke stoffen. Nick van den Hurk,  arbeidshygiënist bij Arbo Unie: “Dat vraag allereerst om een gedegen inventarisatie van stoffen die een risico vormen voor de gezondheid van medewerkers. En daar is kennis voor nodig. Wat zit er bijvoorbeeld in je schoonmaakmiddelen? Welke oplosmiddelen komen vrij als je plastic verwarmt? Dat laatste staat niet op de verpakking.” 

Waar ligt de grens?

Professionele ondersteuning bij de risico-inventarisatie van gevaarlijke stoffen waarmee medewerkers in aanraking komen, is dan ook geen overbodige luxe, vindt Nick. “Een moeilijkheid is bijvoorbeeld dat medewerkers vaak aan meerdere schadelijke stoffen tegelijk worden blootgesteld. Hoe tel je de risico’s dan bij elkaar op? Daar komt bij dat sinds 2007 de wettelijke grenswaarden voor veel gevaarlijke stoffen niet meer door de overheid bepaald worden. Als organisatie ben je er nu zelf verantwoordelijk voor om die te bepalen. Waar leg je dan de grens? Wat is een veilige marge en hoe onderbouw je dat? De arbeidshygiënisten van Arbo Unie werken met bedrijfsartsen en toxicologen samen in het Expertisecentrum voor Toxische Stoffen (ECTS) dat werkgevers helpt bij dit soort vraagstukken. Ook kunnen we organisaties wijzen op de verplichte registratie van welke individuele werknemers in welke periode zijn blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen of straling. Uit recent onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW blijkt dat daarin nog een wereld te winnen valt.”

Een moeilijkheid is bijvoorbeeld dat medewerkers vaak aan meerdere schadelijke stoffen tegelijk worden blootgesteld.

Risico’s beperken

De arbeidshygiënisten van Arbo Unie helpen organisaties vooral ook blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beperken. “We geven gerichte adviezen om maatregelen te treffen. Daarbij kijken we eerst of de bron is weg te nemen: zijn er bijvoorbeeld alternatieven voor een stof? Kunnen we de bron niet wegnemen, dan kun je vaak wel processen zo inrichten dat de blootstelling minimaal is, bijvoorbeeld met afscherming en/of afzuiging. Of door organisatorische maatregelen zoals taakroulatie. Zijn de risico’s van blootstelling dan nog niet geweken, dan kun je persoonlijke beschermingsmiddelen zoals stofmaskers aan medewerkers beschikbaar stellen. Ook besteden we veel aandacht aan voorlichting. Door met medewerkers te spreken, onze kennis aan preventiemedewerkers en de werkvloer over te brengen en trainingen te geven. Belangrijk, want hoe meer medewerkers zich bewust zijn van de risico’s, hoe beter ze protocollen en voorschriften naleven. Dat kan veel leed voorkomen.”

Meer weten?

De arbeidshygiënisten van Arbo Unie voeren onderzoek uit naar gevaarlijke stoffen, biologische agentia, schadelijk geluid, trillingen, binnenklimaat of straling. Je krijgt een helder en duidelijk advies. We ondersteunen je bij het implementeren van beheersmaatregelen.
Wil je meer weten over hoe Arbo Unie kan bijdragen aan een veilige en gezonde werkplek voor jouw medewerkers? Neem dan contact op met arbeidshygiënist Nick van den Hurk, nick.van.den.hurk@arbounie.nl

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht