1. Bedrijven niet voorbereid op toename zieke medewerkers

Persbericht: Bedrijven niet voorbereid op verwachte toename chronisch zieke medewerkers

Arbo Unie roept op tot betere begeleiding.

Haarlem, 8 september 2016 - Ruim driekwart van de onderzochte bedrijven schiet tekort bij het begeleiden van chronisch zieke mensen. Een eenduidige aanpak ontbreekt vaak en dat terwijl volgens onderzoek van de SER in 2030, 25 procent van de werkenden een chronische ziekte zal hebben. Bijna de helft, 45 procent, van de bedrijven zegt geen maatregelen te nemen om uitval van chronisch zieke collega’s te voorkomen. Een zorgwekkende situatie volgens Arbo Unie, dat onderzoek liet doen onder HR-professionals. Arbo Unie pleit voor onderkenning van het probleem en betere begeleiding.

Het aantal werkende mensen dat leeft met één of meer (chronische) ziekten zoals kanker, diabetes, hart- en vaatziekten of longaandoeningen in Nederland stijgt. Doordat de beroepsbevolking vergrijst, maar ook doordat dergelijke ziekten beter te behandelen zijn. Veel van deze mensen kunnen en willen blijven werken. Zij hebben er behoefte aan om volwaardig onderdeel te zijn van de maatschappij en werk speelt daar een belangrijke rol in. Werkgevers zijn echter nog niet op deze nieuwe realiteit ingesteld.

Chronisch zieken in de kou

Het merendeel (88%) van de bedrijven is ervan op de hoogte dat het aantal chronisch zieken fors zal toenemen. Het onderzoek laat zien dat de begeleiding op dit moment echter voornamelijk ad hoc wordt georganiseerd. Eric Velzing, bedrijfsarts met specialisatie oncologie bij Arbo Unie over deze resultaten: “We doen mensen met een chronische ziekte te kort door hen niet goed te begeleiden. Een centrale aanpak ontbreekt vaak waardoor er nog te afwachtend wordt gereageerd en er geen actie volgt. Op deze manier laten we chronisch zieken in de kou staan. Deze mensen willen blijven meedoen in de maatschappij. Dat kan niet zonder erkenning van deze nieuwe realiteit en doeltreffende ondersteuning in de eigen werkomgeving. We roepen op tot meer aandacht voor deze problematiek om zo werkgevers in beweging te krijgen hun aanpak te verbeteren.”

Werk als medicijn

De functie van werk tijdens en na ziekte wordt onderschat. Velzing: “Werk fungeert als medicijn. Veel werkgevers gaan er ten onrechte vanuit dat ze medewerkers met een chronische ziekte zoveel mogelijk met rust moeten laten. Terwijl er juist overleg moet zijn, waarin je medewerker een volwaardige gesprekspartner is. Maak afspraken over rollen en acties en geef de medewerker meer stuur in handen van zijn eigen re-integratie. Scherp bedrijfsbrede afspraken aan voor begeleiding bij re-integratie: maak de rolverdeling tussen betrokkenen duidelijk en bied de medewerker een omgeving waarin hij geactiveerd blijft en zich veilig genoeg voelt om wensen en problemen te uiten. Leg focus op wat een medewerker met een chronische ziekte nog wel kan en dus niet op wat iemand niet (meer) kan. Kijk ook naar oplossingen voor de werkplek bijvoorbeeld.” Uit het onderzoek blijkt dat vier op de tien bedrijven niet weten dat er subsidiemogelijkheden zijn om de werkplek aan te passen.

Er komt ook meer aandacht van behandelaars voor de rol van werk tijdens en na een chronische aandoening. Arbo Unie zet samen met een academisch ziekenhuis stappen waarbij de behandelend specialist, in dit geval de oncoloog, de bedrijfsarts direct bij het herstelplan van de medewerker betrekt. “Een positieve ontwikkeling die laat zien dat actief kunnen zijn in hun werk, voor vele chronische zieken ook een integraal onderdeel uitmaakt van het herstel”, aldus Velzing.

Lees meer

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht