1. Werkgever
  2. Het laatste nieuws van Arbo Unie
  3. Wijziging Arbowet juli 2017 wat kun je verwachten

Wijziging Arbowet juli 2017: wat kun je verwachten?

De ingangsdatum van de gewijzigde Arbowet is uitgesteld van 1 januari 2017 naar 1 juli 2017. Het wetsvoorstel dat in september is aangenomen door de Tweede Kamer, ligt nog ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. In de nieuwe Arbowet komt meer aandacht voor preventie en krijgen de medewerkers en het medezeggenschapsorgaan meer inspraak.

De nieuwe wet is uitgesteld, maar het is verstandig om je alvast goed voor te bereiden op de veranderingen. De voorgestelde wijzigingen zijn vooral gericht op een betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Hierbij krijgt de bedrijfsarts een belangrijke regierol. “Arbo Unie is hier een groot voorstander van”, zegt bedrijfsarts Ron Ansem. “Mensen een leven lang optimaal laten werken, op een veilige, gezonde en productieve manier. Daar staan wij voor. Naast re-integratie bij ziekte richten wij ons vooral op de 96% vitale werkenden binnen Nederland. Het verhogen van de inzetbaarheid van alle medewerkers staat hierbij centraal. Want focus op preventie heeft op alle medewerkers het grootste positieve effect op het voorkomen van verzuim. De nieuwe Arbowet gaat hieraan een goede bijdrage leveren.”

Rechten en plichten

In de nieuwe Arbowet krijgen werkgevers meer verplichtingen en werknemers meer rechten. Zo krijgen werkenden het recht om uit eigen beweging langs een bedrijfsarts te gaan via een arbeidsomstandigheden- spreekuur. Ron: “Veel werkgevers met wie we samenwerken bieden dit spreekuur al aan omdat ze overtuigd zijn van de meerwaarde. Voor anderen is de gewijzigde Arbowet een mooie gelegenheid om op deze manier klachten tijdig te adresseren en uitval te voorkomen.”

Er komt meer aandacht voor preventie, waarbij de bedrijfsarts werkgevers nadrukkelijker gaat ondersteunen

Second opinion

Behalve dat elke medewerker direct toegang krijgt tot de bedrijfsarts, heeft de bedrijfsarts de gelegenheid om elke werkplek in het bedrijf te bezoeken. Daarnaast kunnen medewerkers bij twijfel over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts een second opinion aanvragen bij een andere, onafhankelijke, bedrijfsarts. Ron: “Bijvoorbeeld als de bedrijfsarts vindt dat de medewerker behandeling bij de psycholoog nodig heeft, maar hij zelf vindt van niet. De bedrijfsarts die de second opinion uitvoert zal een nieuw advies uitbrengen. Daarmee kunnen de bedrijfsarts, de werknemer en de werkgever dan verder het beleid bepalen."

In samenwerking met andere arbodienstverleners binnen brancheorganisatie OVAL heeft Arbo Unie inmiddels een pilot uitgevoerd om hier ervaring mee op te doen. Ron: “Daarbij hebben we bijvoorbeeld bekeken hoe we deze dienstverlening aan elkaar het beste kunnen vormgeven? Hoe lopen dan de informatiestromen? Mede met de uitkomsten van deze pilot zorgen we dat we dit proces goed ingeregeld hebben als de wetswijziging ingaat. Zo kunnen we onze klanten en cliënten zo goed mogelijk adviseren en begeleiden.”

Afspraken in basiscontracten

De regering wil ook de betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten vergroten. Zo krijgen medezeggenschapsorganen bijvoorbeeld instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en zijn rol in de organisatie. “Afspraken waaruit blijkt dat de OR en de preventiemedewerker toegang hebben tot de bedrijfsarts en andere kerndeskundigen gaan we vastleggen in de basiscontracten tussen werkgevers en arbodiensten”, vertelt Ron. “Net als afspraken over het arbeidsomstandighedenspreekuur, toegang van de bedrijfsarts tot de werkplek, hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten en over klachtenprocedures.”

Overgangsregeling

Voor lopende contracten die afwijken van de nieuwe regeling geldt na het ingaan van de wetswijzigingen een overgangsperiode. Zodat iedereen de tijd heeft om de daarin vastgelegde afspraken aan te passen. “Arbo Unie geeft hierover natuurlijk graag advies”, zegt Ron. “We hebben de voortgang van het wetsvoorstel van meet af aan op de voet gevolgd. Mede via brancheorganisatie OVAL hebben we ons uitgesproken over de inhoud van de nieuwe wet. Zodra die duidelijk is, gaan we onze klanten actief benaderen om samen te kijken wat er voor hen verandert. En hoe we hier contractueel én in de praktijk het beste mee om kunnen gaan.”

Meer weten?

De voorgestelde wetswijzigingen vind je in onze flyer ‘Wijziging Arbowet 2017: update’ Heb je nog vragen? Neem dan voor meer informatie of advies contact op met je vaste contactpersoon bij Arbo Unie of via ons centrale nummer 088 27 26 100.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht