Wat moet ik weten?

We verlenen voor jouw bedrijf de arbodienstverlening. Je bent door jouw bedrijf of leidinggevende naar ons doorgestuurd of je hebt zelf een afspraak gemaakt. Op deze pagina vind je alle zaken die voor jou belangrijk zijn.

Afspraak tijdig afzeggen/verzetten

Heb je een afspraak staan met ons en kan je deze niet nakomen? Zeg de afspraak af of verzet deze ten minste 48 uur van tevoren. Wanneer je zonder bericht de afspraak niet nakomt of niet tijdig hebt geannuleerd, dan brengen we helaas, conform onze algemene leveringsvoorwaarden, de kosten hiervan in rekening bij je werkgever. Wanneer je werkgever de afspraak voor je heeft gemaakt, dan kan je deze niet zelf verzetten of afzeggen. Overleg dit met je werkgever.

Spreekuur

Kom je bij ons op spreekuur, dan kan een bedrijfsarts van Arbo Unie/mkbasics.nl de taken door een collega laten uitvoeren onder zijn of haar eindverantwoording (taakdelegatie). Arbo Unie/mkbasics.nl is altijd transparant over de functie van de professional waarmee je te maken krijgt. Het is altijd mogelijk om het BIGnummer (officiële registratie) van onze professionals op te vragen. Wanneer je liever contact hebt met de eindverantwoordelijke bedrijfsarts, neem dan telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer in de brief die je hebt ontvangen. In deze brief staat ook bij wie je wordt uitgenodigd op het spreekuur.

Spreekuren met taakdelegatie

Kom je bij ons op spreekuur, dan kan een bedrijfsarts van Arbo Unie/mkbasics.nl de taken door een collega laten uitvoeren onder zijn of haar eindverantwoording (taakdelegatie). Arbo Unie/mkbasics.nl is altijd transparant over de functie van de professional waarmee je te maken krijgt. De functie vindt je op de uitnodigingsbrief en op de spreekuurrapportages. Wanneer er een probleemanalyse of een actueel oordeel wordt opgesteld, vind je daarin ook de naam van de eindverantwoordelijke bedrijfsarts. Als onder de uitnodigingsbrief of spreekuurrapportage een andere functionaris staat genoemd dan een bedrijfsarts, dan wordt er gewerkt in taakdelegatie.

Voor alle professionals met wie je in een spreekuur contact hebt, geldt dat hetgeen wat daar wordt besproken onder het medische beroepsgeheim valt. Dit betekent dat wanneer je het verzuimspreekuur bezoekt er geen terugkoppeling aan de werkgever wordt gegeven. De informatie die met een werkgever gedeeld mag worden, betreft mededelingen over mogelijke beperkingen, wat je wel of niet kan, eventuele aanpassingen van de werkzaamheden, een prognose en of zo nodig mededelingen of een behandeling wordt gevolgd (niet welke behandeling).

Zaken die een bedrijfsarts kan delegeren zijn o.a. het uitvoeren van het spreekuur waarbij wordt, gekeken wat de aard van de werkzaamheden is, wat de klachten en beperkingen zijn, wat de lopende behandelingen zijn. Verder kan besproken worden welke taken of aangepaste werkzaamheden je wel zou kunnen doen. Als je het daar samen over eens bent, mag de taakgedelegeerde daar ook een advies over uitbrengen aan de werkgever.

Functionarissen die bij Arbo Unie/mkbasics.nl in taakdelegatie werken zijn verzuimconsulenten, arboverpleegkundigen, artsen (niet zijnde bedrijfsartsen) en bedrijfsartsen in opleiding. Zij zijn opgeleid om taken van de bedrijfsarts op basis van taakdelegatie over te nemen. Zij overleggen bovendien regelmatig met de verantwoordelijk bedrijfsarts, die zich ervan bewust is dat de kennis en kunde van de functionarissen aan wie hij taken delegeert voldoende is en blijft. De functionarissen die in taakdelegatie werken, werken dus altijd onder de eindverantwoordelijkheid van een bedrijfsarts die tevens opleider kan zijn. Die bedrijfsarts of opleider heeft ook toegang tot het medische dossier.

Als er sprake is van Taakdelegatie heb je altijd recht op een afspraak met de bedrijfsarts. Wil je contact met de eindverantwoordelijke bedrijfsarts of weten wat het BIG nummer is, neem dan telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer in de brief die je hebt ontvangen.

Arbeidsomstandigheden spreekuur

Het arbeidsomstandigheden spreekuur is voor werknemers die met de bedrijfsarts willen overleggen over vragen omtrent hun gezondheid in relatie tot het werk. Deelname aan dit spreekuur vindt plaats op vrijwillige basis. Meestal is dit een verzoek van de werknemer zelf. Dit kan ongeacht of je bent ziek gemeld. Het kan voorkomen dat de werkgever het verstandig lijkt dat je het arbeidsomstandigheden spreekuur bezoekt en je aanbiedt om daarvoor een afspraak te maken. Dat is mogelijk, maar ook dan blijft het bezoek vrijwillig. Je bent dus niet verplicht aan een afspraak voor een arbeidsomstandigheden spreekuur deel te nemen, die is gemaakt door uw werkgever. Vraag je wel af of het verstandig is om niet te gaan, omdat je er toch baat bij kunt hebben. De bedrijfsarts stuurt geen rapportage van het spreekuur naar de werkgever. Je kunt wel vragen om een rapportage voor jezelf die je dan eventueel zelf met de werkgever kunt delen.  

Recht op second opinion

Als je het niet eens bent met het oordeel van onze bedrijfsarts, dan heb je de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts dan die van Arbo Unie/mkbasics.nl. Indien je dit overweegt, dien je een afspraak te maken met je huidige bedrijfsarts. Die adviseert je over de juiste stappen om tot een oplossing te komen. 

Indien jij en jouw werkgever het met elkaar niet eens zijn over je re-integratie, dan is het mogelijk om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. 

Terugkoppeling spreekuur

Indien je een spreekuuradvies hebt gekregen, omdat je wegens ziekte je werk (gedeeltelijk) verzuimt en reeds een probleemanalyse hebt ontvangen, dan dient dit advies gezien te worden als een aanvulling op de probleemanalyse.

Kwaliteit van dienstverlening

We vinden het belangrijk dat je kwalitatief goede dienstverlening ontvangt. We bewaken dit door steekproefsgewijs werknemers die langer dan 12 weken verzuimd hebben, te vragen een korte vragenlijst in te vullen. Wil je hier liever niet aan deelnemen, dan kan je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar kwaliteit@arbounie.nl.

Privacy

In onze dienstverlening verwerken we jouw persoonsgegevens. We doen dit geheel via geldende wetgeving. Hoe we dit doen kan je terugvinden in ons privacyreglement

Klachten

Mocht je ondanks deze uitleg en ondanks alle inspanningen van Arbo Unie/mkbasics.nl om de kwaliteit van haar dienstverlening te waarborgen, vragen hebben of klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts of gedelegeerde, dan kan je dit kenbaar maken via: https://www.arbounie.nl/werkgever/service/compliment-of-klacht  

Deze informatie is ook relevant voor cliënten van:

mkbasics-transparant 

 

Door wie wordt je geholpen?

Arbo Unie heeft meerdere professionals die werknemers begeleiden. Het kan voorkomen dat jij bent uitgenodigd bij een arts die in opleiding is om zich te specialiseren tot bedrijfsarts. Hoe dat in zijn werk gaat leggen we uit in een speciale folder.