Veel gestelde vragen over een afspraak

   
  Ik weet niet bij wie, op welke locatie en hoe laat ik een afspraak heb. Waar kan ik informatie hierover vinden?
  Voor het eerste spreekuur ontvang je een schriftelijke uitnodiging met datum, tijdstip en locatie van je afspraak met Arbo Unie. Informatie over de vervolgspreekuren staat vermeld op de terugkoppeling van het vorige spreekuur.
   
  Ik weet niet met welke arbodienst mijn werkgever samenwerkt. Hoe kan ik dit achterhalen?
  Vraag aan je leidinggevende met welke arbodienst jouw werkgever samenwerkt. Informeer naar de mogelijkheden om eventueel een afspraak te maken.
   
  Ik wil mijn verzuimafspraak verzetten. Is dit mogelijk?
  Het verzetten van verzuimafspraken kan alleen door je leidinggevende of HR ingediend worden. Indien afspraken niet tijdig worden afgemeld, dan moeten we helaas de kosten ervan toch in rekening brengen.
   

   
  Hoe kan ik me opgeven voor een arbeidsomstandighedenspreekuur?
  Wil jij je opgeven voor een arbeidsomstandighedenspreekuur, maar weet je niet bij welke arbodienst je werkgever is aangesloten? Vraag dat dan na bij je HR-adviseur of de Ondernemingsraad. Zij kunnen je verder helpen.

  Veel gestelde vragen over verzuimbegeleiding

  Hoe kan ik mij ziekmelden?
  Als werknemer meld je jezelf ziek bij je werkgever. Informeer bij je werkgever naar het protocol voor ziek en beter melden.
  Hoe zit het met privacygevoelige gegevens?
  Arbo Unie heeft een privacyreglement dat jou beschermt tegen elke mogelijke vorm van oneigenlijk gebruik van jouw gegevens nu en in de toekomst. Je hebt er immers recht op dat de arbodienst jouw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelt. Achtergrondinformatie over jou die voortkomt uit keuringen, onderzoeken en controles blijft onder de hoede van de arbodienst en wordt dus niet doorgegeven aan jouw werkgever. Ook de uitvoeringsinstelling, die jouw eventuele Ziektewet- of WAO-uitkering betaalt, krijgt informatie die nodig is om jouw beroep op een uitkering te beoordelen.
   
  Ik ben het niet eens met het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?
  Wanneer u en uw werkgever het niet met elkaar eens zijn of wanneer u het zelf niet eens bent met het advies van uw bedrijfsarts, dan zijn er diverse mogelijkheden voor een herbeoordeling. 

  Voor (rijks)ambtenaren bestaat de mogelijkheid om binnen drie dagen na het advies Arbo Unie te verzoeken om een oordeel van een commissie van drie geneeskundigen. 
  Voor alle andere mogelijkheden adviseren we u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw eigen bedrijfsarts en met hem/haar te bespreken wat in uw geval het beste is. 
  Waar kan ik een klacht indienen?
  Eenvoudige klachten proberen wij direct op te lossen. Hiervoor is geen formulier nodig. Het is goed om dit te bespreken met de desbetreffende medewerker bij Arbo Unie.
  Is jouw klacht ingewikkelder van aard? Vul dan op onze website het klachtenformulier in. Je ontvangt binnen vijf dagen een bevestiging van ons. We willen deze klacht binnen drie weken afhandelen. Lees voor meer informatie onze brochure ‘Van Klacht tot Kwaliteit’
  Waar kan ik mij beter melden
  Als werknemer kan je jezelf beter melden via je werkgever. Informeer bij je werkgever naar het protocol om jezelf beter te melden.
   
  Wanneer word ik opgeroepen bij de bedrijfsarts?
  Wanneer je wordt opgeroepen bij de bedrijfsarts ligt aan het verzuimbeleid dat jouw werkgever bij ons heeft afgesloten. Informeer bij je werkgever naar de afspraken die zij met Arbo Unie hebben gemaakt.
   

  Veel gestelde vragen over privacy

  Waarom heeft Arbo Unie een privacyreglement?
  Om je goed te kunnen helpen, hebben onze professionals je gegevens nodig. We gaan er vanuit dat deze gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Daarom zorgen wij ervoor dat alleen bevoegde personen je gegevens kunnen inzien. In ons privacyreglement staat hoe wij je gegevens verwerken, wie je gegevens mag inzien en hoe wij je gegevens bewaren.
   
  Wat gebeurt er met je privacy gevoelige informatie?
  Je komt op het spreekuur bij de bedrijfsarts. Hij stelt je vragen en maakt hiervan aantekeningen in zijn computer. En ondertussen denk je: wat gebeurt er met mijn gegevens... Heel begrijpelijk. Daarom heeft Arbo Unie een privacyreglement. Hierin staat van wie deze informatie is, hoe wij je gegevens vastleggen en wie je gegevens mag bekijken.
   
  Kan ik informatie uit mijn eigen medisch dossier inzien?
  Natuurlijk kun je dat. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij Arbo Unie. Je kunt alleen informatie krijgen over jezelf. Niet over anderen. Wij waarborgen niet alleen je privacy, maar natuurlijk ook die van anderen.
   

   
  Krijgt mijn werkgever mijn gegevens te zien?
  Je werkgever krijgt algemene informatie over het verzuim in de eigen organisatie te zien. Hieruit valt niet te herleiden wat de reden is van het verzuim van een individuele werknemer. Dus ook niet die van jou. Je werkgever krijgt, wat uw persoonlijk dossier betreft, wel de conclusies van de bedrijfsarts over de mogelijkheden om uw werk te hervatten en de begeleidingsafspraken die wij met u maken.
  Wie kan binnen Arbo Unie mijn gegevens inzien?

  Je bedrijfsarts (en zijn waarnemer tijdens afwezigheid) mag je medische gegevens inzien. Hij of zij is ook degene die tijdens het spreekuur die gegevens vastlegt. Daarnaast kunnen andere professionals werken onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Denk hierbij aan een arbo-verpleegkundige of re-integratieadviseur. Zij verzamelen tijdens het contact met jou gegevens over bijvoorbeeld je ziekmelding. Daardoor kan de bedrijfsarts beter zijn of haar werk doen. Ook de assistent van de bedrijfsarts heeft beperkt toegang tot je gegevens. Bijvoorbeeld voor het maken van een planning of de administratieve verwerking van de spreekuren.

  Andere werknemers van Arbo Unie mogen jouw gegevens niet inzien. Alleen voor die professionals die op verzoek van de bedrijfsarts of werkgever worden ingeschakeld, wordt een uitzondering gemaakt. Hierbij moet je denken aan een arbeidsdeskundige of bedrijfsmaatschappelijk werker. Zij krijgen alleen die informatie die noodzakelijk is om je optimaal te kunnen helpen. En deze informatie krijgen zij pas nadat jij hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

   
  Hoe onafhankelijk is de bedrijfsarts precies?
  De onafhankelijkheid van de bedrijfsarts is wat Arbo Unie betreft een groot goed, ongeacht door wie deze wordt betaald. Onze professionals kunnen die onafhankelijke rol op een adequate en doeltreffende manier invullen. De bedrijfsarts is immers een medische professional die heel goed in staat is, om de belangen van zowel werkgever als werknemer op een onafhankelijke manier af te wegen. Met een advies gericht op het realiseren van herstel en re-integratie, waarbij hij zich conformeert aan de beroepseed en wet- en regelgeving. De dagelijkse praktijk wijst uit dat dit goed werkt.
   
  Hoe bewaart Arbo Unie mijn gegevens?
  Vaak staan je gegevens op papier, in brieven, e-mails of in aantekeningen van bijvoorbeeld je bedrijfsarts. Al deze gegevens bewaart Arbo Unie in een gesloten archief met dossiers over alle werkgevers en werknemers. Het grootste gedeelte van je gegevens bewaren we veilig in onze eigen digitale administratie. Dit zorgt ervoor dat we snel informatie kunnen opzoeken of aanpassen. Dit systeem is alleen toegankelijk voor werknemers van Arbo Unie. Daarnaast moeten zij een persoonlijke autorisatie hebben om onderdelen van een dossier te kunnen bekijken. Het systeem is niet gekoppeld aan andere systemen.
   
  Welke gegevens houdt Arbo Unie van mij bij?
   
  • Gegevens van je werkgever zoals naam van de organisatie, adresgegevens, functie en soort dienstverband.
  • Gegevens over jezelf zoals uw naam, adres, geslacht, geboortedatum en het Burgerservicenummer zodra we een behandeling starten.
  • Persoonlijke informatie zoals je ziekmelding(en), medische gegevens van spreekuurcontacten of uitslagen van keuringen. En soms beschikken wij over gegevens die met jouw toestemming afkomstig zijn van je huisarts of medisch specialist.

  Veel gestelde vragen over second opinion

  Hoe wordt de Second opinion bij Arbo Unie geregeld?
  Arbo Unie is aangesloten bij het Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion, waaraan meerdere gecertificeerde arbodiensten deelnemen. Deze landelijke pool is ingesteld door de branchevereniging van arbodienstverleners OVAL en daarmee is de kwaliteit voor de uitvoering van de second opinion optimaal geborgd. Wanneer je een Second opinion wilt aanvragen, kun je zelf kiezen uit een pool van bedrijfsartsen van deze aangesloten gecertificeerde arbodienstverleners. Een actuele lijst van deelnemende arbodiensten en bedrijfsartsen is te vinden op de site Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion. Je werkgever betaalt de vergoeding voor het aanvragen van de Second opinion.
  Welke informatie wordt er verstrekt aan de Second opinion-bedrijfsarts?
  De bedrijfsarts bij Arbo Unie verstrekt naast informatie over je werkzaamheden met name medische informatie en het door de bedrijfsarts gegeven advies aan de Second opinion-bedrijfsarts. Ook ontvangt de Second opinion-bedrijfsarts alle relevante informatie over de omstandigheden in de organisatie waar je werkt. Zo kan de Second opinion-arts op een goede manier zijn eigen oordeel vormen. Om informatie over de werknemer door te mogen geven heeft de bedrijfsarts bij Arbo Unie vooraf je uitdrukkelijke toestemming nodig.
  Neemt de bedrijfsarts altijd het advies van de Second opinion arts over?

  Ook hier geldt dat pas na jouw toestemming de Second opinion-bedrijfsarts zijn bevindingen en suggesties deelt met de bedrijfsarts bij Arbo Unie. Vervolgens geeft de bedrijfsarts bij Arbo Unie met een duidelijke motivatie aan je door of hij dit advies niet, gedeeltelijk dan wel in zijn geheel overneemt.

  Wanneer kies je voor een Second opinion?
  De vernieuwde Arbowet biedt je het recht om een andere bedrijfsarts (niet werkzaam bij Arbo Unie) te raadplegen als je twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. Je kunt een second opinion aanvragen naar aanleiding van een advies van de bedrijfsarts over verzuimbegeleiding, een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) en een arbeidsomstandigheden  spreekuur.
  Wanneer kan ik een deskundigenoordeel aanvragen?

  De Second opinion is geen vervanger van het deskundigenoordeel van het UWV. Heb je een verschil van inzicht met je werkgever over de arbeidsgeschiktheid, de aanwezigheid van passende arbeid in het bedrijf van je werkgever of de re-integratie inspanningen van zowel  jezelf als die van je werkgever? Dan moet je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

  Dit is een mogelijkheid om het re-integratieproces recht te trekken als dat stagneert tijdens de eerste 2 ziektejaren. Ook je werkgever kan een deskundigenoordeel aanvragen. De aanvrager betaalt de vergoeding. 
  Wordt een Second opinion altijd in behandeling genomen?
  Je bedrijfsarts bij Arbo Unie honoreert het verzoek om een Second opinion, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. In dat geval worden deze zwaarwegende argumenten gemotiveerd aan je meegedeeld.