Resultaat internetconsultatie Arbowetswijziging 2017

Publicatiedatum: 06 april 2017 12:10
Eind 2016 (tot 9 januari 2017) heeft een openbare internetconsultatie plaatsgevonden over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit over de second opinion en de klachtenprocedure. De reacties waren voor het ministerie van SZW aanleiding om het ontwerp van het Arbeidsomstandighedenbesluit op enkele inhoudelijke punten aan te passen of van een nadere toelichting te voorzien. Het ministerie publiceerde 3 april 2017 het verslag met de uitkomsten van de internetconsultatie.

Status

De gewijzigde tekst van het Arbeidsomstandighedenbesluit ligt nu voor bij de Raad van State. Het is niet bekend hoeveel tijd er nodig is voordat zij met een advies komt, maar het uitgangspunt blijft vooralsnog om de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet en de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) over de second opinion en klachtenregeling op 1 juli 2017 in werking te laten treden.

Aanpassing van het besluit

De ontvangen commentaren hebben vooral betrekking op de manier waarop de second opinion vorm heeft gekregen in het ontwerpbesluit. Naar aanleiding van de internetconsultatie zijn de volgende aanpassingen en toevoegingen in de gewijzigde wetstekst opgenomen:

NVAB en OVAL hebben het voorstel gedaan tot het opzetten van een collectief initiatief voor een pool met ‘second opinion bedrijfsartsen’. De regering juicht dat toe, omdat een dergelijk initiatief de kwaliteit en efficiëntie van de second opinion ten goede kan komen en de keuzemogelijkheden voor de werknemer kan vergroten. Met name (werknemers van) kleinere bedrijven en zelfstandige bedrijfsartsen kunnen hierbij gebaat zijn.

Implementatie second opinion en klachtenprocedure 

In 2017 wordt een werkgroep ingericht met belanghebbende stakeholders om de ervaringen met de implementatie van de second opinion en klachtenprocedure in de bedrijfsgezondheidszorg te volgen.

Meer weten

Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met een second opinion en klachtenprocedure bij de bedrijfsarts: verslag internetconsultatie (3 april 2017).

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee