1. Resultaat internetconsultatie Arbowetswijziging 2017

Resultaat internetconsultatie Arbowetswijziging 2017

Eind 2016 (tot 9 januari 2017) heeft een openbare internetconsultatie plaatsgevonden over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit over de second opinion en de klachtenprocedure. De reacties waren voor het ministerie van SZW aanleiding om het ontwerp van het Arbeidsomstandighedenbesluit op enkele inhoudelijke punten aan te passen of van een nadere toelichting te voorzien. Het ministerie publiceerde 3 april 2017 het verslag met de uitkomsten van de internetconsultatie.

Status

De gewijzigde tekst van het Arbeidsomstandighedenbesluit ligt nu voor bij de Raad van State. Het is niet bekend hoeveel tijd er nodig is voordat zij met een advies komt, maar het uitgangspunt blijft vooralsnog om de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet en de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) over de second opinion en klachtenregeling op 1 juli 2017 in werking te laten treden.

Aanpassing van het besluit

De ontvangen commentaren hebben vooral betrekking op de manier waarop de second opinion vorm heeft gekregen in het ontwerpbesluit. Naar aanleiding van de internetconsultatie zijn de volgende aanpassingen en toevoegingen in de gewijzigde wetstekst opgenomen:

  • De positie van de werknemer is verstevigd door de werknemers het recht toe te kennen om zelf de second opinion bedrijfsarts te kiezen indien het contract meerdere bedrijfsartsen of arbodiensten bevat.
    "Er is voor gekozen de werkgever niet te verplichten akkoord te gaan met (betaling van) iedere door de werknemer aan te dragen bedrijfsarts, vanwege kostenoverwegingen en de mogelijke deling van bedrijfsinformatie. Daarbij is het zo dat de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging al instemmingsrecht heeft op de door de werkgever en bedrijfsarts of arbodienst gemaakte keuze voor de bedrijfsarts(en) of arbodienst(en) die de second opinion kunnen verrichten. Op deze manier hebben werknemers op collectief niveau zeggenschap over de in het contract op te nemen selectie van de bedrijfsarts(en) of arbodienst(en) die de second opinion kunnen uitvoeren."
  • De regering zal het begrip ‘zwaarwegende argumenten’ niet nader expliciteren. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij hetgeen in de reguliere sector gebruikelijk is. Een nadere opsomming van argumenten waarom een bedrijfsarts niet hoeft door te verwijzen is in strijd met de gedachte dat de second opinion kan bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de bedrijfsarts. Dit wordt in de artikelsgewijze toelichting van het besluit toegelicht.
  • De second opinion en informele collegiale ondersteuning zoals in de praktijk nu al voorkomt, kunnen naast elkaar bestaan. Het ontwerpbesluit sluit dit niet uit. Hierover is nu een passage opgenomen in de artikelsgewijze toelichting.
  • Het onderscheid tussen de second opinion en deskundigenoordeel. In de voorlichting over het besluit zal hieraan aandacht worden besteed.

NVAB en OVAL hebben het voorstel gedaan tot het opzetten van een collectief initiatief voor een pool met ‘second opinion bedrijfsartsen’. De regering juicht dat toe, omdat een dergelijk initiatief de kwaliteit en efficiëntie van de second opinion ten goede kan komen en de keuzemogelijkheden voor de werknemer kan vergroten. Met name (werknemers van) kleinere bedrijven en zelfstandige bedrijfsartsen kunnen hierbij gebaat zijn.

Implementatie second opinion en klachtenprocedure 

In 2017 wordt een werkgroep ingericht met belanghebbende stakeholders om de ervaringen met de implementatie van de second opinion en klachtenprocedure in de bedrijfsgezondheidszorg te volgen.

Meer weten

Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met een second opinion en klachtenprocedure bij de bedrijfsarts: verslag internetconsultatie (3 april 2017).

Deel deze pagina

Terug naar overzicht