1. Jaarplan Inspectie SZW stuurt aan op meer handhaving veilige en gezonde werkvloer

Jaarplan Inspectie SZW stuurt aan op meer handhaving veilige en gezonde werkvloer

Afgelopen week is het nieuwe jaarplan van Inspectie SZW gepubliceerd en daarin valt op dat een gezonde en veilige werkplek een van de belangrijke speerpunten vormt voor 2020. De focus ligt op bedrijven met gevaarlijke stoffen, het voorkomen van beroepsziekten, het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting en het tegengaan van arbeids(markt)discriminatie.

Jaarplan-inspectie-szw-700x300px

Met name op het gebied van voorlichting en handhaving hoopt de toezichthouder bedrijven te stimuleren om verbeteringen door te voeren. Cijfers uit het jaarplan onderstrepen het belang van aandacht voor veiligheid en gezondheid. Ondanks dat het aandeel bedrijven met een RI&E sinds 2012 sterk is toegenomen, vermeldt de toezichthouder in dit rapport dat op dit moment slechts een derde van alle bedrijven een RI&E heeft die daadwerkelijk alle belangrijke risico’s heeft geïnventariseerd. Dit gebrek aan aandacht voor de risico’s rond veiligheid en gezondheid resulteert in een wederom stijgend aantal bedrijfsongevallen en daarmee schuiven preventieve maatregelen al snel weer naar de achtergrond. Zo sluit de vicieuze cirkel zich snel. 

De RI&E is een essentieel instrument om structuur te krijgen in het arbobeleid

Voor ieder bedrijf zou het belang van een RI&E volstrekt normaal moeten zijn. Naast voorlichting zal de toezichthouder daarom haar inzet op inspectie intensiveren om te controleren of bedrijven beschikken over een RI&E, plan van aanpak en basiscontract. Naast fysieke controles wordt er daarnaast geëxperimenteerd met schriftelijke controles middels een steekproef.  Ook de verbetering op het gebied van de RI&E, zoals deze naar voren komt uit Arbo in Bedrijf (2018), moet zich verder doorzetten. Niet alleen het aantal bedrijven met een RI&E moet worden verhoogd, maar ook de kwaliteit ervan. De RI&E is een essentieel instrument in bedrijven om structuur te geven aan het arbobeleid.

Download hier de gratis whitepaper ‘Gezondheidsrisico’s medewerkers beperken met behulp van een RI&E’ 

Speel jij op safe?

Circa 1 op de 6 werknemers wordt op de werkvloer blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. De inspectie heeft zich als doel gesteld om werkgevers meer bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid hierin. Voor acute blootstelling zit de aanpak in verbetering van de procesveiligheid, bij chronische blootstelling ligt het aandachtspunt op het terugdringen van beroepsziekten.

De Inspectie werkt in 2020 verder aan de totstandkoming van een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Hierbij wordt vooral gekeken welke interventie het best kan worden ingezet. Uitgangspositie is dat er een sterker preventief effect vanuit gaat.  Naast regulier ongevalsonderzoek en de interventies, wordt ook strafrechtelijk onderzoek gedaan bij arbeidsongevallen. De samenwerking tussen opsporingsambtenaren en arbo-inspecteurs is op dit terrein geformaliseerd.

Hoe speel je op safe met machines?

Het komend jaar is het tweede jaar van het Meerjarenplan 2019-2022. De Inspectie beoordeelt in najaar 2020, halverwege het meerjarenprogramma, welke effecten zichtbaar zijn, hoe het staat met de risico’s en ontwikkelingen en de inzet van mensen en middelen.

Deel deze pagina

Terug naar overzicht